Làm công nghiệp nấm lớn hơn và mạnh hơn để giúp khôi phục nông thôn